ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร NS 02

 

ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมแจกของแก่ผู้สูงอายุในวัน ที่7 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยก่อนการแจกของได้มีการจัดเตรียม มาม่า ปลากระป๋อง แมส และเจลแอลกอฮล์ ในช่วงเวลาเช้า เป็นการแพ๊คของ และเดินแจกของในช่วงบ่ายของวันที่7 สิงหาคม และเข้าร่วมกิจกรรมแจกของแก่ผู้สูงอายุในวัน ที่ 12 สิงหาคม 64 สถานที่กักกันโรคอุบัติใหม่โควิด 19 ในช่วงเวลาเช้าถึงบ่าย ที่เทศบาลตำบลชุมเห็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 18 สิงหาคม 2564 ลงชุมชนบ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ดที่ศาลากลางบ้าน สาธิตการสร้างรายได้โดยการทำการบูร ลูกประคบสมุนไพร 19 สิงหาคม ลงชุมชนบ้านโกรกขี้หนู ศาลากลางบ้านเพื่อทำกิจกรรมเพื่อลดโรคสมองเสื่อมเเละการบริหารพัฒนาสมอง กิจกรรมสันธนาการเเก่ผู้สูงอายุ ที่หมู่บ้านโกรกขี้หนู

 

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ ผู้สูงอายุถูกพบมากในชุมชน การอยู่รวมกันในหมู่บ้าน และการปิดพื้นที่เข้าออกในหมู่บ้าน จากผลกระทบCOVID-19  ประชาชนขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว และผู้สูงอายุในชุมชนมีมาก อาจตกเป็นบุคคลที่เสี่ยงต่ออาการข้างเคียงของโรคอุบัติใหม่ covid-19

 

ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือข้าพเจ้า ขอขอบคุณทางผู้นำชุมชนชาวบ้านและทีมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีที่เทศบาลตำบลชุมเห็ด แลผู้นำชุมชน ประชาชน ชาวบ้านโกรกขี้หนูเก่าและใหม่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู