1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. NS02-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

NS02-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า กอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือน กันยายน พุทธศักราช 2564

 

รายการในการปฎิบัติงานเดือนกันยายน 1.เดินแจกของยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 2.เตรียมแพ๊คของจัดกิจกรรมลงพื้นที่แก่ผู้สูงอายุและผู้กักกันตัว 3.ลงพื้นที่แจกของแก่ผู้เข้ารับการกักกันตัว ที่ศูนย์กักกันโรคโควิด19 ณ เทศบาลเมืองชุมเห็ด 4.จัดกิจกรรมแจกของแก่ศูนย์กักกันโรควิด19 5.ลงพื้นที่แจกแมสและแอลกอฮอล์แก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านโกรกขี้หนูเก่าและหมู่บ้านโกรกขี้หนูใหม่และทำกิจกรรมสันธนาการแก่ผู้สูงอายุและอสม.รวมทั้งการสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

 

ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ไปแจกของในชุมชน และการจัดกิจกรรม คือรายได้ของคนในชุมชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด19 ทำให้รายได้ของคนในชุมชนลดลง และผู้สูงอายุภายในชุมชนที่มีมาก และบ้านของคนในชุมชนที่ติดกัน อาจเกิดเป็นคลัสเตอร์ในหมู่บ้านได้ และปัญหาโรคโควิด19 ที่เพิ่มมากขึ้นภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้บางหมู่บ้านต้องปิดกักตัว และไม่สามารถลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานได้

 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณประชาชน ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ศุนย์กักตัวโควิด19 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมแจกของและมอบถุงยังชีพให้แก่ศูนย์กักกันโรคอุบัติใหม่ ณ เทศบาลตำบลชุมเห็ด และกำนันผู้ใหญ่บ้านโกรกขี้หนูที่ได้ให้ความสะดวกในการจัดดหาสถานที่จัดกิจกรรม รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่บ้าน  อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ โอกาสด้วย

อื่นๆ

เมนู