NS02 (โครงการ ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ) ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์

     ผม นายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้  ได้จัดทำโครงการ เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จุดประสงค์ คือ เพื่อประเมิน  คัดกรองสุขภาพ ป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชน และวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะสมองเสื่อม โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และญาติที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ได้มาเข้าร่วมรับฟังคำแนะนำและการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม

โดยทางคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้าน ในการขออนุญาตจัดโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่ง ชุมชนที่ได้มีการจัดการดำเนินโครงการ คือ ชุมชนบ้านโกรกขี้หนู  มีชาวบ้านให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการ ตามจำนวนมาตรการ การป้องกันที่กำหนดไว้ ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ด ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้

ซึ่งภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของสมอง ทำให้มีการสูญเสียหน้าที่ของสมองหลายด้านพร้อม ๆ กัน แบบค่อยเป็นค่อยไป อาการเริ่มแรก เช่น หลงลืมง่าย จำชื่อคนหรือสถานที่ไม่ได้ และมีการพูดถามซ้ำ ๆ และภาวะสมองเสื่อมมักเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ดูแลควรคอยสังกตุความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมของผู้สูงอายุอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำ

และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความจำและการรับรู้ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ตัวอย่างเช่น ถ้าอยากมีสุขภาพจิตที่ดีในช่วงสูงอายุ ก็ควรต้องเริ่มดูแลร่างกายและจิตใจด้วยวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

  1. นำปฏิทินขนาดใหญ่ อ่านง่าย ให้ผู้สูงอายุดู แล้วถามนำว่า วันนี้วันที่เท่าไร เป็นวันอะไร เดือนอะไร ปี พ.ศ.อะไร และฤดูอะไร
  2. นำนาฬิกาที่มีเข็มบอกเวลา มีตัวเลขอ่านง่าย ให้ผู้สูงอายุดู แล้วสอบถามว่า ช่วงนี้เป็นเวลาอะไร กลางวันหรือกลางคืน ปกติเข้านอนกี่โมง ตื่นกี่โมง

3.เปิดเพลงที่ผู้สูงอายุชอบฟังหรือคุ้นเคย นั่งฟังเพลงด้วยกันและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเพลง เช่น ใครเป็นนักร้อง ชอบเพลงนี้เพราะอะไร ให้ผู้สูงอายุเล่าเหตุการณ์ที่จดจำได้

4.นำรูปภาพสถานที่ที่ผู้สูงอายุคุ้นเคย เช่น บ้าน วัด หรือสถานที่ท่องเที่ยว ที่เคยไป ให้ผู้สูงอายุดูภาพและถามชื่อสถานที่ อยู่ที่ไหน จังหวัดใด ภาคอะไร

5.นำรูปภาพ บุคคล สัตว์ ผลไม้ หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุคุ้นเคย เช่น ภาพบุคคลในครอบครัว ภาพผลไม้ ภาพสัตว์ (เป็นต้น มาให้ดูและถามคำถาม ให้ผู้สูงอายุบอกชื่อทีละภาพ

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน อสม และชาวบ้าน บ้านโกรกขี้หนู ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และขอขอบคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้จัดทำโครงการดี ๆแบบนี้ให้กับชุมชน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู