ข้าพเจ้านายพันธ์ยศ ศรีอินทร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบ ใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ดังนี้
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนที่จำตามมาตรการป้องกันที่กำหนดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพเนื่องในสังคมไทยมีผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงโรคด้านสมองและร่างกายที่ตามอายุวัย
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการประสานงานกับ เทศบาลเมืองชุมเห็ดและกำนันประจำตำบลชุมเห็ดได้ขอจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านโกรกขึ้นหนู ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้ด้านภาวะโรคซึมเศร้าและการเล่นเกมตอบคำถามกบัผู้เข้าร่วมกิจโดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดและ
อีกกิจกรรมที่ได้จัดภายในวันเดียวกันคือกิจกรรมออกกำลังเต้นสร้างสุขภาพนำโดยอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และผู้จ้างงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการหาทางออกของโรคซึมเศร้าซึ่งได้รับเสียงตอรับจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง
ดังนี้ที่กล่าวการปฏิบัติงานต่างๆได้ใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู