โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

              ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้

              ในเดือนนี้ทางกลุ่มของเราได้จัดโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะด้านสมองเสื่อมแก่ผู้สูงอายุ และโรคซึมเศร้า โดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนตามมาตรการป้องกันที่กำหนดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพเนื่องในสังคมไทยมีผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงโรคด้านสมอง และร่างกายที่ตามอายุวัย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการประสานงานกับ เทศบาลเมืองชุมเห็ดและกำนันประจำตำบลชุมเห็ด ได้ขอจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านโกรกขึ้นหนู ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้ด้านภาวะโรคซึมเศร้าและการเล่นเกมตอบคำถาม และอีกกิจกรรมที่ได้จัดภายในวันเดียวกันคือกิจกรรมออกกำลังกายเต้นสร้างสุขภาพนำโดยอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้จ้างงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการหาทางออกของโรคซึมเศร้า

             ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาก ข้าพเจ้าและผู้ร่วม ปฏิบัติงานขอขอบคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านโกรกขี้หนูที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การดำเนินงานของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ตามลำดับ

             เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาหรือไวรัสCOVID-19ระลอกใหม่เกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานหรือลงพื้นที่ได้มากนัก ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นจะไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือชุมนุมได้ไม่เกิน 50คน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

                          

     

** วิดีโอประจำเดือน**

อื่นๆ

เมนู