ในเดือน มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมและชี้แจงการลงพื้นที่จัดกิจกรรม  COVID WEEK  ในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดสรรวัคซีนแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 แต่เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มยังกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงในการใช้วัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาอยู่

จึงเป็นหน้าที่ของผู้จ้างงานและคณะที่ให้คำแนะนำลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงของตำบลชุมเห็ดโดยมีปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ซึ่งทางผู้จ้างงานและคณะได้อธิบายของการลงพื้นที่และอธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเกี่ยวกับการปฏิบัติการให้ความรู้แก่ชาวบ้านและลงพื้นที่จัดทำกิจกรรม COVID WEEK โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด “กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อ ทำให้ตำบลของเราน่าอยู่มากขึ้นช่วยป้องกันการระบาดเชื้อโรค” โดยทางกลุ่มผู้จ้างงานได้ปรึกษาหารือกันและได้เลือกทำความสะอาดในส่วนของวัด หอประชุมหมู่บ้าน ซึ่งในสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ใช้รวมตัวของชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็นจุดเสี่ยงหากไม่ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนที่2 สร้างsafe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด “การเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณะสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงออกแบบและเผยแพร่มาตรการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย” ซึ่งได้เชิญชวนชาวบ้านตำบลชุมเห็นเข้ามาฟังการอธิบายเกี่ยวกับเชื้อไวรัสและการป้องกันโดยมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีน ซึ่งภายในงานได้มีการแจก หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์แก่ชาวบ้านที่ร่วมงานและเดินสำรวจตามบ้านเรือนเพื่อแจกของใช้จำเป็นดังกล่าว

ขั้นตอนที่3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 “จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ ให้พอและพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ฉากกั้นและอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการป้องกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” โดยทางผู้จ้างงานได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัยแจกจ่ายตามบ้านเรือนและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้อกันการแพร่ระบาดต่อไป

กิจกรรมต่อมาคือ โครงการจิตอาสาพัฒนาโดยการทำความสะอาดพื้นที่จุดเสี่ยงโดยร่วมกับชมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ซึ่งได้สร้างพื้นที่ safe zone ที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อโรงเรียนในชุมชน

หลังจากที่ได้ดำเนินงานทำให้พบว่าประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยได้รับความร่วมมือจาก กลุ่ม อสม ประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประหลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของการดำเนินโครงการนี้ไปได้อย่างลุล่วงและหลังจากนี้ต่อไปผู้จ้างงานมีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลและสถานการณ์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู