โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

 จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ที่ผ่านมา กลุ่มข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค โควิด-19 และได้ข้อมูลควบคุมพื้นที่แล้ว  ในเดือนเมษายน กลุ่มข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในลำดับต่อไป ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ปัญหาของชาวบ้าน จึงจัดการประชุม เพื่อวิเคราะห์  สรุปข้อมูล วางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งได้ลงความเห็น และร่างโครงการเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อผู้นำชุมชน คณะผู้ดำเนินงานได้ลงความเห็นว่าผ้าไหมดั้งเดิม หรือราคาถูก ควรได้รับการดัดแปลงให้แปลกใหม่ต่างจากผ้าไหมธรรมดา โดยการใช้วิธีอบรมผ้าไหมแบบโบราณ ผ้าไหมจะหอมมาก และยังสามารถเพิ่มมูลค่าผ้าไหมได้อีกด้วย

       หลังจากนั้นกลุ่มข้าพเจ้าได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 ชั้น 2 หลังจากร่วมงานกลุ่มของเรานัดหมายพูดคุยกัน จัดทำรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดของการลงพื้นที่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่พบและแนวทางแก้ไขด้วย

                                         

                              

**วิดิโอประจำเดือน เมษายน**

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู