โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ดังนี้

          เนื่องจากได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม 01 02 และ 06 ที่กำหนดให้แก่ผู้จ้างงานตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานจากส่วนกลางทำให้ได้รับข้อมูลที่มีปริมาณมาก Admin ประจำกลุ่มจึงได้มาสอนดึงข้อมูลและแบ่งวันที่ทำการลงข้อมูลเพื่อช่วยกันดึงข้อมูลออกมาทำการรวบรวมเพื่อมาวิเคราะห์

          ในวันที่ 5 และ 7 เมษายน 2564 ได้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และได้ช่วยกันคิดโครงการ

          และในวันพฤหัสที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตคณะพยาบาล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์  โดยอาจารย์ รศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา และท่านอาจารย์ ดร.สุภาพร  มะรังสี

                ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน

          พบว่าข้อมูลมีปริมาณที่มาก และในแต่ละวันที่ลงข้อมูลไม่ได้แบ่งเป็นตำบลทำให้อยากต่อการดึงข้อมูล การดึงข้อมูลในบางครั้งมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากและปริมาณข้อมูลที่มีเยอะมากทำให้เว็บที่เข้าไปดึงข้อมูลช้าลง และยังทำให้เว็บล่มอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู