ข้าพเข้า นายศรัณย์  แพทย์สันเทียะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ดังนี้

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้จ้างงานทุกท่านได้ลงพื้นที่บ้านหนองตาดน้อย เพื่อทำการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและแจกแมสและเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีแมสและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ใช้

โดยแมสและเจลแอลกอฮอล์ได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะพยาบาลศาสตร์

ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าและผู้จ้างงานในครั้งนี้ด้วย

ต่อมาข้าพเจ้าและผู้จ้างงานได้นัดหมายกันเข้าไปรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม 01 02 และ 06 เพื่อนำแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเป็นรายงาน

โดยข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการนำข้อมูลในตอนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป จากแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มาจัดทำเป็นรายงานเพื่อใช้ในการนำเสนอต่อท่านอาจารย์ ดร.ณิชาภัตร มณีพันร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจในการลงพื้นที่ในถัดไป

ต่อมาข้าพเจ้าได้เข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning ทางด้าน digital จำนวน20ชั่วโมง ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เทคนิกในด้านเทคโนโลยี การจัดทำสื่อให้น่าสนใจ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้ได้มาปรับใช้ในการทำงานหรืองานสื่อต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ากลับมาระบาดใหม่ ทำให้การลงที่เก็บข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเเป็นไปได้ยาก เนื่องจากทางประชาชนในชุมชนเกิดความวิตกกังวล เกิดความกลัวว่าผู้ประปฏิบัติงานจะเข้ามาแพร่เชื้อ ทำให้ข้าเจ้าและทีมงานต้องงดการลงพื้นที่ไปก่อน

อื่นๆ

เมนู