กระผม นายวรวรรธน์  กุลพิเชษฐ์วณิช เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ผมและทีมผู้ปฏิบัติงานยังเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้รับมอบหมายไม่ครอบคลุม ซึ่งการลงสำรวจเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมนี้  กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมวางแผนก่อนการลงพื้นก่อนการลงปฏิบัติติงาน โดยหมู่บ้านที่จะลงสำรวจเพิ่มเติมมี 6หมู่บ้านดังนี้ บ้านหมื่นพิทักษ์ บ้านพรหมนิมิต บ้านมานิตย์เมืองใหม่ บ้านมะค่า บ้านเล็บเหยี่ยว และบ้านตราดตรวน ได้สำรวจครบทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในเดือนนี้ ได้นำข้อมูลของแต่ล่ะหมู่บ้านที่ได้สำรวจมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ,ตอนที่ 2 ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ,ตอนที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน ,ตอนที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และตอนที่ 5 สภาพและความต้องการของชุมชนและหมู่บ้าน และได้รวบรวมกันจัดทำเป็นเล่มรายงาน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่10 บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการแจกแมสและเจลล้างมือ เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยนช์และป้องกันการระบาดของโรค covid -19 ที่ระบาดในช่วงนี้ด้วย

ต่อมาได้ทำการเรียน e-Learning  ทางด้านภาษาอังกฤษ ครบจำนวน 24 ชม. ได้รับความรู้และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆขึ้น

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู