ในช่วงเดือน มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมและชี้แจงการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการดูแล รักษาตัวเอง ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน COVID-19
โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1 คลีนพื้นที่ “กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันและลดการแพร่ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อ
2 สร้างsafe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด “การเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณะสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงออกแบบและเผยแพร่มาตรการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย” ซึ่งได้เชิญชวนชาวบ้านตำบลชุมเห็นเข้ามาฟังการอธิบายเกี่ยวกับเชื้อไวรัสและการป้องกันโดยมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีน ซึ่งภายในงานได้มีการแจก หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์แก่ชาวบ้านที่ร่วมงานและเดินสำรวจตามบ้านเรือนเพื่อแจกของใช้จำเป็นดังกล่าว
3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 “จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ ให้พอและพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ และอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการป้องกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” โดยทางผู้จ้างงานได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์หน้ากากอนามัยแจกจ่ายตามบ้านเรือนและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้อกันการแพร่ระบาดต่อไป


ในส่วนของการจัดโครงการเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าทางเกษตร ได้จัดโครงการการยกระดับสินค้าทางการเกษตร คือ ข้าวในชุมชน เพื่อการขอรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐาน  เนื่องจากราคาข้าวในปัจจุบันทำให้ข้าวมีราคาต่ำ จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับให้ข้าวมีราคาสูงจากเดิม จึงต้องมีการจัดโครงการการแปรรูปข้าว เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าว  การออกแบบโลโก้เพื่อตรงตามความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน การทำขนมจากข้าว เป็นต้น และการพัฒนาในส่วนของกลุ่มผ้าไหม จะจัดทำโครงการเกี่ยวกับการยกระดับการทอผ้าที่แปลกและแตกต่างการสร้างลวดลายอัตลักษณ์ลวดลายประยุกต์และการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในโลกออนไลน์ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู