ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร NS–02

ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564  ได้เริ่มการประชุมผ่านระบบ google meet เพื่อปรึกษาหารือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานหลักสูตรพัฒนาพันธ์ข้าว จังหวัดบุรีรัมย์ที่บ้านหนองไผ่น้อย และการประชุมเพื่อยกระดับสินค้าและรายได้ในชุมชน  ได้เริ่มปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนและสำรวจข้อมูล แบบฟอร์ม cbd ของครัวเรือนตำบลชุมเห็ด และ สำรวจข้อมูลผลกระทบจากสถานะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

 

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จากผลกระทบCOVID-19  ประชาชนขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว และผู้สูงอายุในชุมชนมีมาก อาจตกเป็นบุคคลที่เสี่ยงต่ออาการข้างเคียงของโรคอุบัติใหม่ covid-19

 

ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามCbd และเข้าร่วมการประชุมโครงการพันธ์ข้าวหอมมะลิมาตรฐานที่บ้านหนองไผ่ใหญ่มา ณ โอกาสนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู