“สวัสดีครับ ทุก ๆ ท่าน ”

ในเดือน มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมและชี้แจงภารกิจเร่งด่วน เพิ่มเติมในการเคลียร์เชื้อร้ายเชื้อ covid week ในตำบลชุมเห็ด เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวตามเสียงตามสายของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ในการดูแลสุขภาพภายใต้สถานการณ์โควิด การณรงค์การฉีดวัคซีน การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ภัย covid การเดินรณรงค์ในชุมชน    ชักชวนฉีดวัคซีน การแจกแมส แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในสถานการณ์โควิดระบาด การทำความสะอาดชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในภัย covid ของพระสงฆ์ในวัด เนื่องจากวัด ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้คนไปทำบุญ มีความจำเป็นต้องมีการจัดการระยะห่างในการทำบุญ การใช้ช้อนกลางในการตักสำรับกับข้าว และการทำความสะอาดโรงเรียน  เนื่องจากโรงเรียนจะมีการเปิดเทอม มีการจัดการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดทำความสะอาด ทำความรู้ความเข้าใจกับการดูแลสุขภาพของครูผู้สอนและนักเรียน

ในส่วนของการจัดโครงการเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าทางเกษตร ได้จัดโครงการการยกระดับสินค้าทางการเกษตร คือ ข้าวในชุมชน เพื่อการขอรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐาน  เนื่องจากราคาข้าวในปัจจุบันทำให้ข้าวมีราคาต่ำ จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับให้ข้าวมีราคาสูงจากเดิม จึงต้องมีการจัดโครงการการแปรรูปข้าว เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าว  การออกแบบโลโก้เพื่อตรงตามความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน การทำขนมจากข้าว เป็นต้น และการพัฒนาในส่วนของกลุ่มผ้าไหม จะจัดทำโครงการเกี่ยวกับการยกระดับการทอผ้าที่แปลกและแตกต่างการสร้างลวดลายอัตลักษณ์ลวดลายประยุกต์และการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในโลกออนไลน์ เป็นต้น

                     ดังนั้นการจัดทำโครงการครั้งนี้จึงได้จัดโครงการ ชุมชนจากนั้นได้มีการเรียงลำดับโครงการที่จะพัฒนาและยกระดับ มีการจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการการแปรรูปผลิตผลิตทางการเกษตร เช่น การขอรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว การแปรรูปข้าวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของการทอผ้าไหมเพื่อเป็นการยกระดับและให้ความสำคัญเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเรื่องราวให้กับผ้านั้น ๆ

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู