ข้าพเจ้านายณรงค์เดช ธรรมนิยม ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์

ในเดือน พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมและชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของบุคคลที่ย้ายถิ่นฐานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรในชุมชน พืช ผักสวนครัว ต้นไม้ในชุมชน
สัตว์เลี้ยงในชุมชน แหล่งน้ำในชุมชนและอาหารพื้นถิ่นในชุมชนและร้านอาหารในชุมชน เป็นต้น

ส่วนการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนั้น ได้เห็นสภาพปัญหาของชุมชนที่มีความต้องการในพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของสภาพแหล่งน้ำในชุมชนชาวบ้านต้องการน้ำประปาที่สะอาดให้มีเครื่องกรองน้ำเพื่อสะดวกการใช้ในการอุปโภคและบริโภค ในส่วนของแหล่งน้ำน้องกระทะที่สาธารณประโยชน์โคกทำเลสภาพน้ำพูดว่าน้ำมีสีเขียวเนื่องจากว่าในน้ำไม่มีออกซิเจนระบายอากาศขึ้นทำให้สภาพน้ำนิ่งไม่เหมาะต่อการอุปโภคบริโภค
ในส่วนของการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตร ข้าว พืชผักสวนครัวชาวบ้านมีความต้องการพี่อยากจะพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมเชื่อมโยงเกี่ยวกับงานหัตถกรรมในท้องถิ่นเช่นการเชื่อมโยงเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้การทอผ้าไหมเป็นต้น

ดังนั้นการเก็บข้อมูลในครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลซ้ำทำให้ข้อมูลในการพัฒนาชุมชนไปในทิศทางเดียวกันกับวิเคราะห์ SWOT ชุมชนจากนั้นได้มีการเรียงลำดับปัญหาความสำคัญของ SWOT ว่าชุมชนมีปัญหาความต้องการในการพัฒนาอะไรมากที่สุดแต่เมื่อได้เรียงลำดับปัญหาความสำคัญเสร็จแล้วชุมชนต้องการปัญหาในส่วนของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของการทอผ้าไหมเพื่อเป็นการยกระดับและให้ความสำคัญเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเรื่องราวให้กับผ้านั้น ๆจากนั้นโครงการต่อมาเป็นโครงการการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสร้างท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสร้างสรรค์ของชุมชนจากนั้นจะมีการพัฒนาในส่วนของการทำเกษตรวิถีใหม่การทำเกษตรแบบอินทรีย์การทำเกษตรแบบผสมผสานการทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติและการสร้างฐานเรียนรู้ โรงเรือนการทำปุ๋ย เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวแบบเกษตรและมีฐานเรียนรู้ให้ความรู้ในฐานนั้นๆและมีฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอยู่ในฐานเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน
คาดว่าการปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในส่วนของเดือนพฤษภาคมเนื่องจากเกิดวิกฤตโควิด ระลอกใหม่ระบาดทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลค่อนข้างยากเพราะการเข้าถึงในการทำงานเราต้องประสานงานในส่วนของผู้นำชุมชนและสวในการลงสำรวจพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์จากทางผู้นำชุมชน อสม.เป็นอย่างดียิ่ง

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู