ข้าพเจ้า นายศรัณย์ แพทย์สันเทียะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02- ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ดังนี้

ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะผ่านระบบ E-Learning ทางด้านสังคม และด้านการเงิน จำนวน20ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimooc.org และเว็บไซต์ www.set.or.th ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันและได้เรียนรู้การวงแผนในการใช้เงินต่อไปในอนาคต สามารถนำมาเป็นแบบหรือหลักปฏิบัติต่อในอนาคตได้

ข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงานทุกท่านได้นัดประชุมเพื่อทำแผนโครงการปฏิบัติงานของเดือนพฤษาคมผ่านAppication Google meet เพื่อนัดหมายกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานและแบ่งเขตพื้นที่ลงปฏิบัติงาน

ต่อมาข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานอีก1ท่านรับหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ หมู่บ้าน หนองกุง บ้านเมืองใหม่ และบ้านตราดตรวน โดยทำการเก็บข้อมูลผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด , แหล่งท่องเที่ยว , ที่พัก/โรงแรม , ร้านอาหารในท้องถิ่น , อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น , เกษตรกรในท้องถิ่น , พืชในท้องถิ่น , สัตว์ในท้องถิ่น , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , แหล่งน้ำในท้องถิ่น ผ่านเว็บ CBC.u2t.ac.th การลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานในครั้งนี้

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากตอนนี้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ากลับมาระบาดใหม่ ทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยยากลำบาก เนื่องจากประชาชนในชุมชนเกิดความกังวล เกิดความกลัวว่าผู้ปฏิบัติงานจะเข้ามาแพร่เชื้อ ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องดการลงพื้นที่ไปก่อน

และในการลงพื้นที่บางส่วนเช่น ร้านอาหารหรือที่พัก/โรงแรม เจ้าของกิจการต้องการหนักสือรับรองในการเข้าพื้นที่ ทำใหเก็บข้อมูล ไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้

 


 

อื่นๆ

เมนู