โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทนักศึกษา
ปฏิบัติงานในกลุ่ม
NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวพิจิตรา ประดิษฐโสภณ ได้ลง พื้นที่เก็บข้อมูลในเขตตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองม่วง บ้านหนองถนน บ้านยายอ่อน บ้านชุมเห็ด บ้านชุมทอง บ้านฟันปลา เป็นพื้นที่ ขนาดใหญ่ประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง บางพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ไร่ สวนของชาวบ้านในชุมชน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นลงพื้นที่เพิ่มเติมจากเมื่อเดือนที่แล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับหมอบ หมายให้ลงในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และ ชุมชน (01) และแบบสอบถามผลกระบทจากสถานการณ์การระบาดโควิด 19 (02) ในวันที่ 8-10 เดือน มีนาคม 2564 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น ช่วงว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ประชาชนมีอาชีพรับจ้างเสริม เช่น ค้าขาย รับจ้างเป็นพนักงาน อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ เป็นต้น

และบางหมู่บ้านยังมีการประกอบอาชีพเสริม โดยเป็นการรวมกลุ่ม จัดตั้งการทำไข่เค็มสมุนไพรของหมู่บ้านชุมทอง การรวมกลุ่มจัดตั้งกลองยาวของหมู่บ้านตราดตวน ซึ่ง การจัดตั้งรวมกลุ่มนี้ชาวบ้านยังขาดความรู้ในการหารายได้ผ่านโซเชียล และขาดความรู้ในการทำบรรจุ ภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเพื่อให้คนจากพื้นที่อื่นที่มีความสนใจและสามารถหาข้อมูลติดต่อได้ สะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นที่จดจำของผู้ซื้ออุปโภคและบริโภค

ซึ่งในระยะเวลาที่ลงพื้นที่ในการ สำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม พบเจอปัญหาจากสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่ เพียงพอ ปัญหายาเสพติด ปัญหาขยะในหมู่บ้าน ปัญหาชุมชนแออัด และอีกทั้งพบว่าในพื้นที่แสงสว่าง ไม่เพียงพอตามแยกทางเข้าหมู่บ้าน และตามซอยถนนภายในหมู่บ้าน รับชมวิดีโอการปฏิบัติหน้าที่ คลิ๊ก ตำบลชุมเห็ด เดือนมีนาคม

ส่วนในแบบสำรวจข้อมูลด้านโควิด 19 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และเข้าใจ ซึ่งได้รับข่าวสารจากการดูโทรทัศน์ วิทยุ ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีความใส่ใจในการ ดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำจากการสำรวจในครั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการลงสำรวจ พื้นที่ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู