NS-02 ปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายโสภณวิชญ์ มาตราช ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนดังนี้

ได้ประชุมวางแผนเตรียมพร้อมการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google meet ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อการดำเนินงานตามแผน

ในเดือนนี้เป็นการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่บ้านเมืองใหม่ ตำบลชุมเห็ด เพื่อเป็นการให้ความรู้และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เริ่มจะมีสมรรถภาพลดลงโครงการนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานในการปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือกันอย่างเป็นไปตามแบบแผน

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้จัดโครงการ“ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และ อสม. โดยมีท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ และยังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีความรู้เฉพาะด้านจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ยังมีนักศึกษาคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อสมองในผู้สูงอายุ และยังช่วยนำดนตรีที่กระตุ้นต่อต่อมร่าเริงของผู้สูงอายุได้ ให้รู้สึกสนุกสนานในการออกกำลังกาย ในการจัดโครงการครั้งนี้มีชาวบ้านให้ความร่วมมือและสนใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลชุมเห็ดและหมู่บ้านดมืองใหม่เป็นที่ชัดเจนแล้ว

จากการสังเกตผู้ที่มาเข้าร่วมงานรู้สึกประทับใจในกิจกรรมที่นำมาประชาสัมพันธ์และช่วยส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน ทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับคำชื่นชมก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะอยากมาสิ่งมาช้วยมาพัฒนาคนในชุมชนเพิ่มขึ้น ทั้งด้านร่างกาย วัฒนธรรม และการเป็นอยู่

ได้รับหน้าที่ให้ดูแลรับผิดการสำรวจ และเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม CBD บ้านหนองม่วง บ้านชุมทอง บ้านหนองตราดน้อย และอีกหลายๆหมู่บ้าน ก่อนการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน , อบต., อสม. ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู