โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวพิจิตรา ประดิษฐโสภณ ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด ๒๒ หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๕๐-๑๘๐ เมตร บางพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ไร่ สวนของ ชาวบ้านในชุมชน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม

วัด ณ หมู่บ้านหนองไทรงาม

สระน้ำหมู่บ้าน
จากการสำรวจพื้นที่ หมู่ ๒๑ บ้านหนองไทรงาม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์เป็น ๑ ใน ๒๒ หมู่บ้าน มี ๑๕๔ หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านผู้ใหญ่ นายพงศธร ธรรมสารี พบว่าประชาชนในชุมชนทำ อาชีพส่วนใหญ่ ๘๐% เป็นเกษตรกร เช่น ทํานา และ ๒๐% อาชีพอื่น ๆเช่น ค้าขายและรับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู,วัว และไก่ โดยประมาณ
ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าวและรองลงมา คือรับจ้างทั่วไปค้าขาย หลังว่างเว้นฤดูกาลทำนา เนื่องจากว่างงานจึงได้มีการรวมกลุ่มกันสร้างกลุ่มอาชีพให้เกิด รายได้เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำร่วมกันบริหารจัดการผลิตสินค้าชุมชนเพื่อจัดจำหน่ายเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน โดยตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองไทรงาม”

  NS02 ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง

โดยงบประมาณสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลชุมเห็ด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และนอกจากนี้สมาชิกก็ได้ร่วมกันระดมเงินทุนเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ กลุ่ม ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มสตรีทอผ้าไหมหนองไทรงามได้มีการปรับปรุงดัดแปลงลวดลายให้ทันสมัย ได้แก่ ลายแมง มุมและลายนาคกระโจม จนได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้มีการขายที่บ้านประธานกลุ่ม การขายออนไลน์ ส่งขายศูนย์สินค้าและของฝากจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ถนนคนเดินเซราะ กราวบุรีรัมย์ และมีการจัดแสดงสินค้าของสำนักงานพัฒนาชุมชน เช่น เช่น งานกาชาด งานแสดงสินค้า (OTOP) ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการหารายได้เสริมโดยปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำพรมเช็ดเท้า ตะกร้า สาน ทำปุ๋ยอินทรีย์ ทำว่าวแอก และบ้านหนองไทรงามได้มีการกำจัดขยะโดยจัดทำโครงการกองบุญขยะรีไซเคิล ธนาคาร เพื่อให้หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่และมีรายได้เสริม

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณ นายพงศธร ธรรมสารี ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชน หมู่ ๒๑ บ้านหนองไทรงาม เป็นอย่างมากที่ให้การต้อนรับคณะผู้สำรวจเป็นอย่างดี คลิ๊กที่นี้ เพื่อรับชมวิดีการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ? ตำบลชุมเห็ด ?

อื่นๆ

เมนู