ข้าพเจ้านายพันธ์ยศ

ศรีอินทร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ดังนี้

วันที่ 9 – 11 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจ แบบฟอร์ 01 ,แบบฟอร์ม02 และแบบฟอร์ม06 จาก22หมู่บ้านในตำบลชุมเห็นได้รับมอบหมาย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองม่วงหมู่8 บ้านหนองถนนหมู่14 บ้านฟันปลาหมู่16 บ้านยายอ่อนหมู่13 และบ้านชุมทองหมู่17 ซึ่งได้รับการต้อนรับและความร่วมมือการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การเก็บแบบสำรวจจาก ผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านทำให้เกิดผลสำเร็จในการเก็บแบบสำรวจในครั้งนี้

ผลจากการสำรวจ

จากผลของการเก็บแบบสำรวจในด้านสินค้าหัตกรรมพบว่าบ้านชุมทองหมู่17 มีสินค้าหัตถกรรม คือ ไข่เค็มสมุนไพรซึ่งได้ผลิตขึ้นจากกลุ่มแม่บ้านชุมเห็ดโดยมีกรรมาวิธีการผลิตจากการหมักสมุนไพรซึ่งไข่รับมาจากฟาร์มในจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาในการผลิตจะผลิตเป็นรอบรอบละ20วันและรับทำตามการสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งเป็นอาชีพตัวอย่างที่ชาวบ้านสามารถทำได้ที่บ้านและมีต้นทุนการผลิตที่ถูกแต่ใช้ระยะเวลาไม่สามารถผลิตส่งขายได้ทันที โดยรสชาติของสินค้ามีความเค็มในขนาดที่พอดีโดยกลุ่มแม่บ้านชุมทองได้อธิบายว่าระยะเวลาที่ใช้ในการหมักดังกล่าวนั้นเพื่อให้สมุนพพรซึมเข้าไปในเนื้อของไข่มากที่สุดเพื่อให้ได้รับประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร

ปัญหาที่พบจากการสำรวจ

ปัญหาที่พบคือยังไม่มีตลาดให้ส่งขายมากเพราะยังไม่เป็นที่รู้จักในแพร่หลายเนื่องจากได้เกิดการเริ่มต้นการผลิตเมื่อปลายปี พ.ศ.2563 และได้ขออนุญาตให้เป็นสินค้า O-top แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารไกล้บ้านเรือนเคียงเพื่อนำไปประกอบอาหารหรือประกอบอาชีพด้านอาหารเช่นส้มตำ,ยำ เป็นต้น เนื่องจากยังไม่รู้วิธีในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับการค้าขายและด้านบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีการออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดมากพอ

 

อื่นๆ

เมนู