ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ นายสมยศ ฉันฉายา พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 – วันที่ 2 กันยายน ลงพื้นที่จัดอบรมซักซ้อมทำความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ณ

ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ 6 กันยายา 2564 ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 8 กันยายา 2564 ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 9-19 กันยายา 2564 นำเข้าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

อื่นๆ

เมนู