ข้าพเจ้า นายศรัณย์ แพทย์สันเทียะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 น. ณ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานจำนวน 18  คนได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลชุมเห็ด จำนวน 22 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 9, 10, 11 และ 12 กุมภาพันนธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  จึงขอความกรุณาผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยมานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุยและซักถาม ถึงความเป็นมาและอาชีพของคนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ข้าพเจ้าได้สอบถามรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาสอบถามแก่ประชาชนในตำบลชุมเห็ด  และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลางมอบหมายให้ดำเนินการสอบถาม ในการนี้ข้าพเจ้าได้นำข้อมูล ดังกล่าวมาบันทึกลงแบบฟอร์มส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ตามที่ทางส่วนกลางได้กำหนดไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ในส่วนของปัญหาในชุมชนที่พบคือ การจัดการขยะ เนื่องจากประชาชนมีความต้องการอยากได้พื้นที่ทิ้งขยะที่เป็นส่วนกลางของชุมชน เพราะจะได้มีพื้นที่ที่สามารถนำขยะมาทิ้งได้ และทางเทศบาลที่มาดำเนินการเก็บขยะจะได้เกิดความสะดวกสบายในการเก็บขยะในที่ที่เดียว

จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงานของข้าพเจ้าและทีมงาน  ในตำบลชุมเห็ด ประชาชนทั้ง 22หมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆภายในชุมชนทั้ง 22หมู่บ้านเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านทั้ง 22หมู่บ้าน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงาน ตำบลชุมเห็ด ต้องขอขอบพระคุณชาวบ้าน ทั้ง 22 หมู่บ้าน ได้แก่ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกับข้าพเจ้าและทีมงาน

อื่นๆ

เมนู