ข้าพเจ้านางสาวเกศิณี  ภักดีพันธ์ ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ข้าพเจ้าและทีมงานจำนวน 18 คน เริ่มการประชุมและการแนะนำหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและได้เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวต่อเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อเข้าไปขอความร่วมมือที่จะเข้าไปลงพื้นที่ในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และทางเทศบาลชุมเห็ดจะประสานงานต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อในลูกบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

  1. ข้าพเจ้าได้เริ่มปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสอบถามและศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชนและสำรวจข้อมูล Big Data ของครัวเรือนตำบลชุมเห็ด และ สำรวจข้อมูลผลกระทบจากสถานะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้แบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาสอบถามแก่ประชาชนตำบลชุมเห็ด รายละเอียดตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางมอบหมายให้ดำเนินการสอบถามในการนี้ ข้ายพเจ้าได้นำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกลงแบบฟอร์มส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ตามที่ทางส่วนกลางได้กำหนดไว้ให้กับผู้ปฎิบีติงาน

สภาพปัญหาของแหล่งน้ำ ในบางชุมชนมีสระน้ำไว้ใช้เป็นของชุมชนแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย เนื่องจากไม่สามารถการจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียได้ และด้านการจัดการขยะ เนื่องจากประชาชนอยากได้พื้นที่การจัดเก็บขยะเป็นที่ส่วนรวมเพื่อง่ายต้องการจัดเก็บและางเทศบาลที่มาดำเนินการขนขยะได้สะดวกยิ่งขึ้น

จากการลงพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู