“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน

            วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เริ่มการประชุมและการแนะนำหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงาน

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวต่อเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อเข้าไปขอความร่วมมือที่จะเข้าไปลงพื้นที่ในตำบลชุมเห็ด และทางเทศบาลชุมเห็ดจะประสานงานต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อในลูกบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีโอกาสในเวลาว่างจากการเรียน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน ณ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพี่ๆบัณฑิตจบใหม่ได้มอบหมายงานให้ จากที่ได้ลงพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามจึงมีอายุ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บริบทของชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีหนองน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตรเช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ไก่ เป็นต้น จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ประชาชนประชนได้รับผลกระทบบ้างทั้งในด้านของการดำรงชีวิต การเดินทาง และการรักษาพยาบาล ต้องมีการป้องกันตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

 

            โดยภาพรวมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ภายในชุมชน พบว่า ชาวบ้านยังมีปัญหายากจนเนื่องจากมีแต่อาชีพเกษตรกร ผู้สูงอายุมีรายได้แค่ทางเบี้ยผู้สูงอายุ เกิดการว่างงาน

             ในการทำงานเดือนแรกถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

อื่นๆ

เมนู