ข้าพเข้า นายศรัณย์  แพทย์สันเทียะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ดังนี้

วันที่ 9 10 และ11 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำการสำรวจ แบบฟอร์ม01 , 02 และแบบฟอร์ม 06 ตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่หมู่บ้านมะค่า หมู่บ้านเล็บเหยี่ยว หมู่บ้านพรหมนิมิต หมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่บ้านตราดตรวน และหมู่บ้านหมื่นพิทักษ์ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. แต่ละหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงานของข้าพเจ้าในการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในครั้งนี้

ต่อมาเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e  E-Learning ทางด้านภาษาอังกฤษ รหัสวิชา BRU001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พัฒนารายวิชาโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 24 ชั่วโมงการเรียนรู้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และเข้าใจ หลักการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้าน การพูด การอ่าน การเขียน และหลักสูตรทำให้เข้าได้ง่าย เวลาเข้าเรียนจึงทำให้รู้เพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วันที16 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่และปฏิบัติงานในเดือนถัดไป ที่ตึก22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ณิชาภัตร มณีพันร์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงกร ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่
เนื่องจากในขณะนี้ภายในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดมีการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานผู้จ้างงานถูกมองว่าเข้ามาหาเสียงและในการลงพื้นที่หมู่บ้านมะค่า หมู่บ้านเล็บเหยี่ยว หมู่บ้านพรหมนิมิต หมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่บ้านตราดตรวน และหมู่บ้านหมื่นพิทักษ์ เป็นเขตหมู่บ้านที่ติดเมืองครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีประชาชนอยู่ที่ครัวเรือนทำให้เก็บข้อมูลได้เพียงบางส่วน


อื่นๆ

เมนู