ดิฉัน นางสาวจีราพร เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ซึ่งเดือนแรกของการทำงาน จะเป็นการลงเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจะมี 2 แบบฟอร์ม คือ แบบฟอร์ม 01 เป็นแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และแบบฟอร์ม 02 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ผลกระทบจากโรคโควิด-19

โดยก่อนการลงเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ทางอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับผิดชอบ และได้ชี้แจงแผนงาน และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ในหลักสูตร NS02 ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาชุมชน และค้นหาจุดเด่น สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชนในการทำงานในครั้งนี้ รวมทั้งแนวทางปฎิบัติในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างงานช่วยกัน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการลงสำรวจเก็บข้อมูลภายใน 2สัปดาห์ และก่อนการลงพื้นที่จริง ได้มีการเข้าร่วมการประชุมปรึกษาขอคำแนะนำและขออนุญาตในการลงพื้นที่กับ ทางคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองชุมเห็ด และประธานกลุ่ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในการปฎิบัติทำงานครั้งนี้
ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ทางดิฉันและคณะทำงาน ได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อได้ชี้แจงจุดประสงค์ของการทำงานและรายละเอียดของโครงการในครั้งนี้ ให้ได้รับทราบก่อนการลงสำรวจเก็บข้อมูล ซึ่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านยินดีและสนใจให้ความร่วมมือในการตอบแบบฟอร์มสอบถามเป็นอย่างดี และจากการลงสำรวจชุมชนในเทศบาลเมืองชุมเห็ดพบว่า ในชุมชนมีงานหัตถกรรม ซึ่งเป็นสินค้า OTOPที่มีอยู่แล้ว เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าด้ายและผ้าฝ้าย ของชุมชนตำบลชุมเห็ด แต่มีปัญหาในส่วนของการทำการตลาด ไม่มีความรู้ด้านการขายออนไลน์ และไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทำให้ยอดขายลดลงและไม่สามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนได้ชี้แนะและเสนอข้อคิดเห็น แนะนำข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน ให้ตรงกับเป้าหมายตามโครงการหลักสูตรNS02ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้อีกด้วย
ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู