ข้าพเจ้า นายสหัชชัย  สร้อยศิริกุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ตำบลชุมเห็ด .เมืองบุรีรัมย์ .บุรีรัมย์ และได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อวางแผนในการพัฒนาตำบลร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

          ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานได้แบ่งทีมลงพื้นที่ออกเป็น 2 ทีม เพื่อให้เกิดการลงพื้นที่ได้สะดวกและเก็บข้อมูล (ฟอร์ม01, 02, และ 06) ได้อย่างถี่ถ้วนและรวดเร็ว ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 โดยกลุ่มที่ 2 นั้น ได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่4 บ้านตราดตรวน, หมู่8 บ้านหนองม่วง, หมู่13 บ้านยายอ่อน, หมู่16 บ้านฟันปลา และหมู่17 บ้านชุมทอง โดยแต่ละหมู่ที่ลงสรุปได้ว่า โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 90%, เกษตรกร 7%, ค้าขาย 2% และรับข้าราขการเพียงแค่ 1% ของพื้นที่เท่านั้น โดยทั้ง 5 หมู่บ้านที่ข้าพเจ้ากล่าวไปข้างต้นนี้ พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง 50%, เป็นพื้นที่ครัวเรือน 30% และเป็นพื้นที่โรงงาน 20% โดยเฉลี่ยและปัญหาที่ข้าพเจ้าได้พบในการสำรวจและเก็บข้อมูลคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างนอกพื้นที่และมีชาวบ้านที่ว่างงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นชุมชนยาเสพติดและมีการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นอยู่บ่อยครั้ง และปัญหาการขาดแคลนของแหล่งน้ำ รวมไปถึงไม่มีสินค้าหัตถกรรมที่โดดเด่นอีกด้วย ทางทีมงานNS02จึงได้สอบถามข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่างๆเพิ่มเติมถึงปัญหา พร้อมกับนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาคิดและวิเคราะห์ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ได้อย่างไร และในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อระดมความคิดและเสนอถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมด 22 หมู่บ้าน และในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ข้าพและทีมงานรวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตร จะลงพื้นที่อีกครั้งแบบเจาะลึกพร้อมถามปัญหาต่างๆในหมู่บ้านกับทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่และอสม. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุด พร้อมทำนำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งพูดถึงการระบาดของโรคโควิด 19 และวิธีการป้องกันต่างๆ

          จากการที่ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติงานสิ่งได้รับคือ ได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆในหมู่บ้านและวิธีการแก้ไขและพัฒนาควรเป็นในทิศทางใด ได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค ได้เสนอแนวคิดต่างๆให้กับเพื่อนๆในทีมและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อื่นๆ

เมนู