ในเดือน พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของบุคคลที่ย้ายถิ่นฐานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรในชุมชน พืช ผักสวนครัว ต้นไม้ในชุมชน  สัตว์เลี้ยงในชุมชน แหล่งน้ำในชุมชนและอาหารพื้นถิ่นในชุมชนและร้านอาหารในชุมชน เป็นต้น

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนั้น ได้เห็นสภาพปัญหาของชุมชนมีความต้องการในพัฒนาชุมชน ในส่วนของสภาพแหล่งน้ำในชุมชนชาวบ้านต้องการน้ำประปาที่สะอาดให้มีเครื่องกรองน้ำเพื่อสะดวกการใช้ในการอุปโภคและบริโภคแล แหล่งน้ำใช้ในภาคการเกษตร
ในส่วนของการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตร ข้าว พืชผักสวนครัวชาวบ้านมีความต้องการพี่อยากจะพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน

 

                                           

ดังนั้นการเก็บข้อมูลในครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลที่ได้จากข้อมูลคนในชุมชนที่มีต้องการปัญหาในส่วนของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของการทอผ้าไหมเพื่อเป็นการยกระดับและให้ความสำคัญกับโครงการการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสร้างท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสร้างสรรค์ของชุมชนจากนั้นจะมีการพัฒนาในส่วนของการทำเกษตรวิถีใหม่การทำเกษตรแบบอินทรีย์การทำเกษตรแบบผสมผสานการทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติและการสร้างฐานเรียนรู้ โรงเรือนการทำปุ๋ย เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวแบบเกษตรและมีฐานเรียนรู้ให้ความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน

อื่นๆ

เมนู