โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

 ข้าพเจ้านางสาว พิจิตรา ประดิษฐโสภณ ได้ลง พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เนื่องจากได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์ม 01 02 และ 06 ที่กำหนดให้แก่ผู้จ้างงานตาม ข้อกำหนดด้าน การปฎิบัติงานจากส่วนกลางทำให้ได้รับข้อมูลที่มีปริมาณมากจึงต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูล จากระบบบันทึกเพื่อนำ กลับมาวิเคราะห์และตรวจสอบอีกครั้งในรูปเชิงปริมาณ

ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานแม้ข้อมูลที่มีปริมาณมากดังกล่าวแต่ความสมบูรณ์ครบถ้วนทุก รายละเอียดยัง เป็นไปได้ยากเนื่องจากในช่วงการดำเนินงานช่วงแรกผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของแบบฟอร์มแน่ชัดทำให้ต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรูปแบบตามที่กำหนดจึงทำการดำเนินงานล่าช้า หลังจากการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นได้ปรึกษาหารือกับทางกลุ่มNS02ได้เริ่มการหาข้อสรุปของการ จัดทำโครงการ2โครงการคือ โดรงการด้านการพัฒนาอาชีพหัตถกรรมและการท่องเที่ยวเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ และเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่ชาวบ้านในตำบลชุมเห็ดต่อไป

ในระหว่างดำเนินงานได้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้นำหน้ากาก อนามัยและเจลแอลกฮอลล้างมือแจกแก่ชาวบ้านตำบลชุมเห็ดซึ่งได้รับผลตอบรับและการต้อนรับจากชาวบ้าน เป็นอย่างดีซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือการป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสทางเดินหายใจและการสัมผัสซึ่งได้ เกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ในปัจจุบัน

และกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายนนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์และทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เป็นประธานและข้าพเจ้ากลุ่ม Ns02 ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู