โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

     ในเดือนที่ผ่านมาทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการ “ข้าวพันธุ์ดี”ขึ้นมา ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดการประชุมออนไลน์ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ้งในการประชุมได้มีการเลือกหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด ในการจัดโครงการ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ถ่ายภาพกิจกรรม จัดเตรียมงาน ดูแลความสะอาด ในการจัดโครงการ“ข้าวพันธุ์ดี” ได้มี  อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร และท่านอาจารย์ สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้  มีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเรื่องการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีผู้จัดจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ได้มาให้ความรู้

     ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาก ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานขอขอบคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านบ้านหนองไผ่ใหญ่ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การดำเนินงานของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ

           ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่

       เนื่องจากในขณะนี้มีปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ยากขึ้น ต้องจำกัดจำนวนผู้ร่วมโครงการ

     

       

**วิดีโอประจำเดือนกรกฎาคม**

อื่นๆ

เมนู