บทความ การลงพื้นที่ปฎิบัติงานในเดือน มีนาคม 2564

ดิฉัน นางสาวจีราพร เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

สืบเนื่องจากการทำงานในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานยังเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้รับมอบหมายไม่ครอบคลุม ซึ่งการลงสำรวจเพิ่มเติ่มในเดือนมีนาคมนี้ ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมวางแผนก่อนการลงพื้นก่อนการลงปฎิบัติงาน โดยหมู่บ้านที่จะลงสำรวจเพิ่มเติมมี 6หมู่บ้านดังนี้ บ้านหมื่นพิทักษ์ บ้านพรหมนิมิต บ้านมานิตย์เมืองใหม่ บ้านมะค่า บ้านเล็บเหยี่ยว และบ้านตราดตรวน

จากการลงสำรวจทั้ง 6 หมู่บ้านโดยส่วนใหญ่ ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับราชการ รับจ้าง และค้าขายเป็นส่วนมาก ซึ่งจะมีบ้างหมู่บ้านเช่น บ้านมานิตย์เมืองใหม่ ที่มีกลุ่มแม่บ้านจัดทำงานหัตกรรมเกี่ยวกับดอกไม้จันทร์ ของชำร่วย ดอกไม้จากถุงพลาสติกที่เหลือใช้เป็นต้น และบ้านหมื่นพิทักษ์ จะมีบุคคลที่มีฝีมือในงานหัตถกรรม การทำกระเป๋าจากซองการแฟ โดยการนำซองกาแฟที่ใช้แล้ว มาประยุกต์สานทำกระเป๋า มีรูปแบบน่าสนใจ แต่ยังไม่ส่งออกตลาด เนื่องด้วยยังไม่มีจุดขายที่โดดเด่นและรูปแบบยังไม่ทันสมัยใหม่

หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วทางดิฉันและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในเดือนต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการลงพื้นที่ครั้งนี้คือในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดมีการลงหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างมาก จึงไม่ค่อยสะดวกในการเข้าพื้นที่มากนัก  และพื้นที่ที่ได้ลงในครั้งนี้เป็นเขตหมู่บ้านที่ติดเมืองกันส่วนมากทำให้ไม่พบชาวบ้านที่อาศัยตามบ้าน เนื่องจากในช่วงเช้าวันธรรมดาชาวบ้านออกไปทำงานเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้เก็บข้อมูลได้ไม่มากพอ

ทั้งนี้จากการลงสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษา และกลุ่มคณะทำงานที่มีสามัคคีกันเป็นอย่างดี และผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้าน อสม. และบุคคลที่มีฝีมือทางด้านหัตถกรรม ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ขอบพระคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู