ข้าพเจ้านายสหัชชัย สร้อยศิริกุล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน .. 2564 ดังนี้

     เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือCOVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานหรือลงพื้นที่ได้มากนัก ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นจะไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือชุมนุนได้ไม่เกิน50คน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

     ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ทางทีมงานได้มีการแบ่งทีมย่อยออกเป็น4กลุ่ม เพื่อแบ่งกิจกรรมการที่ต้องทำออกเป็นหัวข้อย่อยตามจุดประสงค์ เพื่อให้ตรงตาม14ตัวชี้วัดตามที่กำหนด โดยได้รับผิดชอบในจุดประสงค์ย่อยที่2 คือ การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

     ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุมกลุ่มย่อยอีกครั้ง เพื่อเสนอแผนการ การปฏิบัติเพื่อจะลงพื้นที่อีกครั้ง และเสนอถึงการจัดอบรมกิจกรรมอีกครั้งให้กับอาจารย์ประจำกลุ่มย่อย

    ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุมที่ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเสนอแนวคิดและวางแผนในการทำงานของจุดประสงค์ที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ มีการเสนอสิ่งที่จะทำต่อไป และpackaging เพื่อให้ตอบสนองถึงกลุ่มลูกค้า

     ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทางคณะพยาบาลศาสตร์และทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่า ชะลอการกิจกรรมต่างๆในพื้นที่หมู่บ้านออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดCOVID-19 แต่ยังคงมีการประชุมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ชั่วคราว เว้นแต่มีการwork from home และเฝ้ารอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

     ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุมกันอีกครั้ง ในครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปถึงกิจกรรมต่างๆที่จะทำเกิดขึ้น โดยกลุ่ม2 มีการเสนอเกี่ยวกับการจัดทำโฮมสเตย์และกระบวนการที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยอาจารย์วีระชัย เตชะนิรัติศัยได้เสนอว่า ควรที่จะจัดทำโครงการทุกโครงการให้เกิดการเชื่อมต่อกันทุกโครงการ เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการจัดทำโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     การประชุมแต่ละครั้งทำให้ได้แนวคิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพราะเป็นการระดมความคิด  ทั้งนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์วีระชัย เตชะนิรัติศัย ที่ให้แนวคิดในการประชุมและข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้น

     

อื่นๆ

เมนู