โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ดังนี้

 

เมื่อวันที่ 6  เดือนพฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ตามหัวข้อที่อยู่ในแอปพลิเคชั้นของ U2T  ซึ้งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก/โรงแรม, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, แหล่งน้ำในท้องถิ่น

          และในวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ข้องผู้จ้างงาน เพื่อปรึกษาหารือ แบ่งหมู่บ้าน และแบ่งผู้จ้างงานออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการปฏิบัติงานในครั้งนี้

          ตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ 5 หมู่บ้านได้แก่  หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อน หมู่ที่ 14 บ้านหนองถนน หมู่ที่ และ16 บ้านฟันปลา  พบว่าในชุมชนไม่มีผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว มีที่พัก/โรงแรมเป็นส่วนน้อย ร้านอาหารในท้องถิ่นส่วนมากมีอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า และหมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อน  อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นมีอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า และหมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อนเช่นกัน ด้านเกษตรกรในท้องถิ่นมีคนในพื้นที่ทำเป็นส่วนน้อยส่วนมากจะเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาทำ การปลูกพืชในท้องถิ่นมีเป็นส่วนน้อย สัตว์ในท้องถิ่นส่วนมากจะนิยมเลี้ยงไก่ชน และแหล่งน้ำในท้องถิ่นมีอยู่เกือบทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ1-2 แหล่ง ยกเว้นหมู่ที่ และ16 บ้านฟันปลา ซึ่งหมู่บ้านฟันปลาเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กมากมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนไม่มาก และยังพบว่าประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็กพักอาศัยอยู่   ดิฉันและทีมผู้จ้างงานต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในครั้งนี้

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่

เนื่องจากในขณะนี้มีปัญหาโรคระบาดรายแรงทำให้การลงพื้นที่อยากขึ้น และส่วนใหญ่ประชากรจะไม่ค่อยอยู่บ้าน ทำให้เก็บได้ไม่เต็ม 100%

อื่นๆ

เมนู