ข้าพเจ้านายสหัชชัย สร้อยศิริกุล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน .. 2564 ดังนี้

     เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือCOVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานหรือลงพื้นที่ได้มากนัก ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นจะไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือชุมนุนได้ไม่เกิน50คน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

     ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2664 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคระบาด Covid-19 และวิธีการดูแลรักษาเพื่อความปลอดภัยของโรคนี้ เช่น การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังเชิญชวนชาวบ้านให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติภายใต้โครงการก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้แจกหน้ากากอนามัย,เลยเจลแอลกอฮอล,ดินสอ และสีให้กับชาวบ้าน หลังจากเสร็จกิจกรรม ข้าพเจ้าและทีมงานได้เดินทางไปที่วัดหนองไผ่ใหญ่เพื่อนำอาหารและผลไม้เพื่อนำไปถวายเพลให้กับเจ้าอาวาส อีกทั้งยังทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความสะอาดและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด

     ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน รวมไปถึง ชาวบ้านบ้านหนองไผ่ใหญ่,อสม., คณะครูโรงเรียนหนองไผ่ใหญ่และผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไผ่ใหญ่ร่วมทำความสะอาดภายในโรงเรียนหนองไผ่ใหญ่ตามจุดบริเวณต่างๆของโรงเรียน รวมไปถึงการตัดหญ้าและตัดกิ่งต้นไม้เพื่อก่อให้เกิดความสะอาดและลดความเสี่ยงของการระบาดของการแพร่เชื้อโควิด

     ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานเข้าพบอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเสนอโครงการการทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในพื้นที่ตามนโยบายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

     ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานร่วมกันออกแบบเสื้อทีม เพื่อในการทำกิจกรรมครั้งต่อๆไปเกิดความเรียบร้อยและดูถึงความเป็นทีมเวิร์คของโครงการมากขึ้น

     ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน คือการลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ อาจจะเกิดการตื่นตระหนกของชาวบ้านในบางพื้นที่ แต่ทางทีมงาน NS02 ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างปฎิบัติงานลงพื้นที่ และพกเจลแอลกอฮอลติดตัวอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างจากชาวบ้าน 2เมตร เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาด

     และต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ให้คำแนะนำต่างๆและแบบแผนเพื่อพัฒนาโครงการต่อไปอีกทั้งต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไผ่ใหญ่และอสม. ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

อื่นๆ

เมนู