ข้าพเจ้า นายสหัชชัย สร้อยศิริกุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ดังนี้

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานเพื่อเก็บแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลชุมชน 01, 02 และ06ครบแล้ว ในเดือนเมษายน ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานจึงนำข้อมูลแบบฟอร์มทั้งหมดจากส่วนกลาง โดยการให้ Admin ประจำกลุ่มดึงข้อมูลมากจากส่วนกลาง เพื่อนำข้อมูลชุมชนทั้งหมดที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ข้อมูลและมีการแบ่งสรรการดึงข้อมูลในแต่ละวันให้กับเพื่อนในทีม เพื่อเกิดการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการดึงข้อมูลชุมชนเพื่อนำมาเคราะห์ข้อมูลในวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าดึงออกข้อมูลออกมาจะเป็น แบบฟอร์ม 01 และ 02 เป็นของบ้านมะค่าและบ้านเมืองใหม่

ทั้งนี้ปัญหาที่ข้าพเจ้าค้นพบจากการนำข้อมูลมาเคราะห์คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม, ปัญหาผู้สูงวัย และปัญหายาเสพติด และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากที่สุดคือ ปัญหาขาดรายได้ของคนในหมู่บ้าน เนื่องจากเกิดการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ชาวบ้านเกิดปัญหาขาดรายได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระรอกล่าสุด จึงทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของรายได้ในชุมชน และภายในเดือนเมษายน ข้าพเจ้าและทีมงานจึงไม่สามารถลงพื้นที่และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ จึงต้องเลื่อนกิจกรรมลงพื้นที่และกิจกรรมต่างๆออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

จากการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน สิ่งที่ได้รับคือ ได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆของคนในชุมชนและทำให้คำนึงถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาควรเป็นในทิศทางใด และได้เสนอแนวคิดต่างๆให้กับเพื่อนๆในทีมและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู