NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลักสูตรNS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ตำแหน่งประชาชน
ในการประชุมและวางแผนการปฏิบัติงาน ทางอาจรย์ได้ชี้แจงจุดประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น และการจัดการทางการตลาด และในการดำเนินการเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มการสอบถามข้อมูลครัวเรือนชุมชน และแบบฟอร์มการสอบถามผลกระทบจากโควิด-19
จากการลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรเป็นหลัก ทั้งด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ พืชที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ คือ การปลูกข้าวทำนา และการเลี้ยงสัตว์ คือ เลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น และมีประชากรส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้างทั่วไป
และในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู