ข้าพเจ้านายณรงค์เดช ธรรมนิยม ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS02   ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับคณะทำงานและอาจารย์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ประสานงานกับทางผู้นำชุมชนและทาง อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) และเริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดและเก็บในส่วนของข้อมูลครัวเรือน การเฝ้าระวังและการดูลแลสุขภาพในช่วงสถานการการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด -19

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ได้เริ่มปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนและสำรวจข้อมูล Big Data ของครัวเรือนตำบลชุมเห็ด และ สำรวจข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

 

จากการลงพื้นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา เป็นส่วนมาก และ ในชุมชนเมืองประกอบอาชีพ ค้าขาย ข้าราชการและรับจ้างทั่วไป จากผลกระทบ COVID-19 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชน วิทยุ โทรทัศน์ และได้ทราบถึงการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี และมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปที่ชุมชนแออัดหรือเมื่อเข้าไปตลาดและใช้ชีวิตในวิถีแบบใหม่

         สภาพการณ์ด้านการจัดการขยะ ในชุมชนบางชุมชนมีความต้องการพื้นที่ ที่ทิ้งขยะเป็นส่วนรวมของชุมชน เพื่อง่ายต่อการจัดการเก็บรวมรวมขยะมูลฝอยไว้เป็นจุดจุดเดียวและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการจัดเก็บขยะของเทศบาล เพื่อให้สภาพแวดล้อมในชุมชนมีการจัดจัดการขยะที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 

จากการลงพื้นที่งานหัตถกรรมที่ โดยรวมที่พบ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ มีการทำไข่เค็มสมุนไพร การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ การทำดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จากถุงพลาสติก

 

 

 

 

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัณฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู