NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลักสูตรNS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ตำแหน่งประชาชน
ในการดำเนินงานต่อในช่วงเดือนที่2ได้มีการลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม ได้แก่ บ้านมะค่า บ้านเล็บเหยี่ยว บ้านพรหมนิมิต บ้านมานิตย์เมืองใหม่ บ้านตราดตรวน บ้านหมื่นพิทักษ์ และในการดำเนินการเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มการสอบถามข้อมูลครัวเรือนชุมชนและแบบฟอร์มการสอบถามผลกระทบจากโควิด-19
จากการลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย ส่วนน้อยประกอบอาชีพเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และความโดดเด่นในแต่ละหมู่บ้าน มีดังนี้ 1.บ้านตราดตรวน มีวงกลองยาว 2.บ้านเล็บเหยี่ยว มีลิเก คณะโด่งกะดังงา 3.บ้านหมื่นพิทักษ์ มีกระเป๋าที่ทำจากซองกาแฟ 4.บ้านมานิตย์เมืองใหม่ มีการทำดอกไม้จันทน์และกระเป๋าจากซองกาแฟ และปัญหาที่พบในการสำรวจ ส่วนมากเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาการจัดการขยะ และปัญหาการเลือกตั้งหาเสียง ซึ่งในเดือนนี้ตำบลชุมเห็ดมีการลงเลือกตั้งหาเสียง เมื่อข้าพเจ้าและคณะทำงานลงไปสอบถามข้อมูล เลยอาจถูกมองว่ามาหาเสียง ข้าพเจ้าและคณะทำงานจึงอธิบายถึงจุดประสงค์ขอการทำงานให้ชาวบ้านได้เข้าใจ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
และในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุุณคณะอาจาร์ยประจำหลักสูตร ที่คอยให้คำปรึกษา และกลุ่มคณะทำงานที่ให้ความร่วมมือร่วมใจร่วมและผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู