NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลักสูตรNS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ตำแหน่งประชาชน

สืบเนื่องจากได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มตามแบบสอบถามที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และช่วงเดือนเมษายนนี้ ทำให้ส่วนกลาง ได้รับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ทางAdmin ประจำกลุ่มจึงแบ่งข้อมูลให้แต่ละคนช่วยดึงข้อมูลและแบ่งวันที่ทำการลงข้อมูล เพื่อช่วยกันดึงข้อมูลออกมาทำการรวบรวมเพื่อมาวิเคราะห์ เตรียมรายงานการวิเคราะห์ชุมชนและพัฒนาโครงการที่จะไปยกระดับชุมชน เพื่อนำเสนอต่อคณะอาจารย์ ได้คัดเลือกโครงการในการพัฒนาในเดือนต่อไป

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานในกลุ่มได้ลงพื้นที่บ้านหนองตราดน้อย เพื่อทำการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามครัวเรือนในชุมชน ต้องขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนในการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในครั้งนี้

ต่อมาข้าพเจ้าจึงได้อบรมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้าน English Literacy ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (20ชั่วโมง) ทักษะด้าน Social Literacy ในรายวิชา การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ (6 ชั่วโมง) การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์(6ชั่วโมง) จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน(8ชั่วโมง) และทักษะด้านDigital Literacy ในรายวิชาดังนี้ เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล(10 ชั่วโมง) การรู้เท่าทันสื่อ (10 ชั่วโมง)

จากการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านต่างๆในครั้งนี้ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นและยังสามารถนำไปใช้การพัฒนางานและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในเดือนนี้   มีการระบาดของโรค covid 19 ระลอกใหม่ขึ้น และมีมาตราการควบคุมทุกพื้นที่ จึงทำให้มีปัญหาในการลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติม จึงไม่สะดวกในการลงพื้นที่ในช่วงนี้

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของประชาชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู