NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลักสูตรNS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ตำแหน่งประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคมนี้  มีการระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการประชุมวางแผนการทำงานทางออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม ลงในรายงาน การเก็บข้อมูลของแต่ละตำบล ผ่านแอพ  U2T และได้มีการแบ่งเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบลงสำรวจข้อมูลตามรายงาน ผมได้รับผิดชอบ หมู่ 15 บ้านสระขี้ตุ่น

จากการลงสำรวจพื้นที่หมู่ 15 บ้านสระขี้ตุ่น พบว่าจากการสอบถามไม่พบผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถาณการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านยังไม่มี ร้านอาหารในท้องถิ่นในหมู่บ้าน พบร้านที่ยังขายอาหารอยู่ 1 ร้าน ชื่อร้านป้าสวยอาหารตามสั่ง มีเมนูอาหารตามสั่งและส้มตำ และด้วยสถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดหนัก ทำให้การขายอาหาร ค่อนข้างเงียบ ลูกค้าน้อยลง เกษตรกรในท้องถิ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ปลูกข้าว พืชในท้องถิ่นส่วนมากก็จะเป็น ข้าว และสัตว์ในท้องถิ่นที่พบ จะเป็น โค กระบือ แหล่งน้ำที่พบในหมู่บ้าน เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ใช้สำหรับเพาะปลูกพืชสวนครัว และมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำห้วยชุมแสง

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านสระขี้ตุ่น ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของประชาชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู