ข้าพเจ้า นายศรัณย์ แพทย์สันเทียะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02- ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ดังนี้

จัดประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงและแบ่งสัดส่วนของงานประจำเดือนมิถุนายนและลงพื้นที่

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเคลื่อนกระจายเสียงวิทยุของตำบลชุมเห็ด เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงได้ลงพื้นที่เพื่อทำการแจกแมสและเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชนและได้ร่วมกันทำจิตอาสาทำความสะอาดวัดหนองไผ่ใหญ่

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงานได้เสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ที่จะเข้าไปพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจโดยมีท่านอาจารย์เข้าร่วมประชุมด้วย

ข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงานทั้ง18ท่าน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยและได้เลือกมู่บ้านที่ลงไปพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ โดยได้เลือกหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะช่วยยกระดับเรื่องของข้าวหอมมะลิ105 ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการอยากมีพันธ์ข้าวเป็นของตัวเองและต้องการยกระดับพันธ์ข้าวนั้นให้ออกมาดีข้นและมีชื่อเสียง

ต่อมาได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยชาวบ้าน บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่14 มิถุนายน 2564 

ต่อมาได้ประชุมออนไลน์กับทีมผู้จ้างงานและคณะท่านอาจารย์เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในเดือน มิถุนายน

ในขณะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทำให้ประชาชนหรือชาวบ้านเกิความไท่เชื่อใจบุคคลที่เข้ามาในหมู่บ้าน กลัวว่าจะเข้ามาแพร่เชื้อในหมู่บ้าน ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานและลงพื้นที่ของข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงาน

อื่นๆ

เมนู