โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ดังนี้

 

เนื่องจากสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดอย่างหนัก และยังเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถกลายพันธ์ได้ ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส และการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงได้เกิดโครงการพิเศษขึ้นมาที่มีชื่อว่า “U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด” ทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดประชุมออนไลน์ข้องคณะอาจารย์และผู้จ้างงาน เพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ้งในการประชุมได้มีการเลือกหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับมอบหมายให้ผู้จ้างานจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางกลุ่มผู้จ้างงานได้มีการเตรียมแมสปิดปาก เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเพื่อไปแจกให้แก่ชาวบ้าน

ในการจัดกิจกรรม “U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด” ได้มีท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และนายสมจิตร แก้วโบราณ ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ใหญ่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ให้ข้อมูล นำโดยท่านอาจารย์ ดร.ณิชาภัทร มณีพันธ์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์  และกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมดังนี้ ตำรวจบ้าน อสม. และตัวแทนชาวบ้านบางส่วนเป็นผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสาร หลังจากกิจกรรมให้ความเสร็จสิ้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเดินแจกจ่ายแมสปิดปาก และเจลแอลกอฮอล์ หลังจากแจกของเสร็จแล้วได้มีการถวายอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ถวายเพลพระ และร่วมกันทำความสะอาดวัด

          และในเวลาต่อมาได้รับการขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ใหญ่ในการรวมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่เพื่อต้อนรับการเปิดเทอม

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่

เนื่องจากในขณะนี้มีปัญหาโรคระบาดรายแรงทำให้การลงพื้นที่อยากขึ้น ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโรคงการ และส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นผู้สูงอายุทำให้เดินทางไปฉีดวัคซีนหรือไปในสถานที่อื่นๆลำบาก

อื่นๆ

เมนู