U2T สู้ภัยโควิด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ( U2T COVIT-19 WEEK )

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนิชา พรหมนุช ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ได้แพร่ระบาดในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประชาชนที่มีความทวีคูณรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ประชาชนหลาย ๆ คน ตกอยู่ในภาวะว่างงานเป็นจำนวนมาก และด้านสารณสุขที่ต้องเตรียมบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19เป็นจำนวนมาก และโควิด-19 ยังส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ย่ำแย่ตามมาอีกด้วย หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องมีมาตรการณ์ในการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 และหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

            พวกเรา U2T สู้ภัยโควิด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “รณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโควิด-19” โดยการพูดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันกันเข้ารับวัคซีนโควิด-19 และให้ความรู้ในการป้องกันจากโรคโควิด-19ในชีวิตประจำวัน และได้ร่วมกันจัดรณรงค์ให้ความรู้และชวนเชิญ แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ลให้แก่ประชนชาวตำบลชุมเห็ด ในพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้าน วัด และได้ร่วมทำความสะอาดวัดร่วมกับประชาชนในวันวิสาขบูชาอีกด้วย

           

 

 

 

 

 

นอกเหนือจากนี้กลุ่มชุมเห็ดของพวกเรายังได้ร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ร่วมกับคระครูและพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองไผ่ใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อบอุ่น และได้ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารเที่ยงกันค่ะ

***วีดิโอ***

 

อื่นๆ

เมนู