ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวฐิติรัตน์  แปลกไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

สถานการณ์โควิด 2019 ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนยังคอยเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก ทำให้ทางคณะเราเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโควิด 2019 ทางคณะเลยจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยโครงการนี้ ทาง U2T ได้จัดโครงการเพื่อให้ทางคณะของเราได้ลงพื้นที่ในชุมชนตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมอบหมายให้มีการลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 มีการให้ความรู้จากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโดยให้มีหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด ผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปากได้ทำความสะอาดพื้นที่ ที่เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน ตลอดทั้งการเดินรณรงค์ถือป้ายและการประชาสัมพันธ์ การแจกเจลล้างมือแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน อสม.และชาวบ้านบ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

   

     

อื่นๆ

เมนู