โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ในเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่านได้ลงพื้นที่ รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอสม.ประจำหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงของชุมชน ให้ชาวบ้านตำบลชุมเห็ดทราบกัน  มีการให้ความรู้จากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโดยให้มีหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด ผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง  เพื่อลดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และได้ทำความสะอาดพื้นที่ ที่เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน ตลอดทั้งการเดินรณรงค์ถือป้ายและการประชาสัมพันธ์ การแจกเจลล้างมือแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  และร่วมกันถ่ายภาพและถ่ายคลิปวีดีโอรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19

ในการจัดกิจกรรม “U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด”  ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานขอขอบคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านบ้านหนองไผ่ใหญ่ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การดำเนินงานของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ

**วิดีโอประจำเดือนมิถุนายน**

อื่นๆ

เมนู