1. หน้าแรก
 2. พยาบาลศาสตร์
 3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
 4. NS03 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

NS03 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 ดิฉันนางสาวชลลดา  ผิวเกลี้ยง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล, ด้านการสนับสนุนโครงการต่างๆ และลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่6 บ้านตะคร้อ ตำบลชุมแสง หมู่ที่7 ตำบลสูงเนิน หมู่ที่17 ตำบลสูงเนิน หมู่ที่6 บ้านประดู่, หมู่ที่8 บ้านตาเป้า ตำบลห้วยสำราญ หมู่ที่1 บ้านเมืองไผ่, หมู่ที่4 บ้านกลัน ตำบลเมืองไผ่ หมู่ที่9 ตำบลศรีภูมิ ของอำเภอกระสัง โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตาม รายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้านนำเข้าข้อมูล และด้านสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ NS03

ในช่วงวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและกรมพัฒนาชุมชน จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการมอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

ในช่วงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาการอำเภอกระสัง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอกรสัง จัดประชุมกลุ่ม ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง เพื่อฟังแนวทางการปฏิบัติงานและชี้แจงหน้าที่ และบทบาทของการทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานบรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ในช่วงวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2564 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล โดยจัดทำการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, บันทึกข้อมูลของผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, จัดทำฐานข้อมูลผลการขับเคลื่อนเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ในวันแรกของทุกสัปดาห์ ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง ทำการลงข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ให้เป็นปัจจุบัน และปรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ในช่วงวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2564 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง ปฏิบัติงานด้านการการสนับสนุนดำเนินโครงการต่างๆ โดยลงพื้นที่ เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานด้านช่องทาง ออนไลน์ และช่องทาง ออฟไลน์, และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการปฏบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล

ผลและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล ลงข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 2 ครั้ง ให้เป็นปัจจุบัน และปรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 11 ครั้ง, ทำการบันทึกข้อมูลพิกัดแปลงครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 56 ครัวเรือน, จัดทำฐานข้อมูล ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 37 ครัวเรือน, เช็คเอกสารหนังสือยินยอม 37 ครัวเรือน, คีย์ข้อมูลผู้ยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 6 ราย, เตรียมข้อมูลบุคลากรอำเภอกระสัง จำนวน 7 ราย เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลช่างทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

ผลการปฏบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

 • ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบคลิปวิดิโอ เกี่ยวกับพัฒนากลุ่มอาชีพ ผ้าทอ ณ บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

https://www.youtube.com/watch?v=X_GnGSs6ch0&feature=youtu.be

 

คลิปประชาสัมพันธ์ผ่านทาง YouTube

 • ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายในเรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “ โคก หนอง นา โมเดล ” เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเนิน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระสัง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “ โคก หนอง นา โมเดล ” อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการดำเนินชีวิต และพื้นที่ของตนเองได้

ภาพในการ ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายในเรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “ โคก หนอง นา โมเดล ”

 • ประชาสัมพันธ์ขู้มูลข่าวสาร ผ่านทาง YouTube จำนวน 3 ครั้ง

https://www.youtube.com/watch?v=EWseuim2K0A&t=9s

ครั้งที่ 1 กิจกรรมเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ ณ ซะแรเนียง บ้านตะคร้อ ม.6 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

https://www.youtube.com/watch?v=OCGLMF5TNGo

ครั้งที่ 2 นพต.กระสัง ลงพื้นที่วัดปักหมุดครัวเรือนต้นแบบ ณ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

https://www.youtube.com/watch?v=X_GnGSs6ch0

ครั้งที่ 3 พัฒนากรช่างทอผ้า สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย ณ บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์

 • ประชาสัมพันธ์ขู้มูลข่าวสาร ผ่านทาง Facebook จำนวน 12 ครั้ง

Facebookศูนย์บริการส่งเสริม เศรษฐ์กิจฐานราก อำเภอกระสัง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบวารสาร 11 ครั้ง

 • ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี จำนวน 2 ครั้ง

 • ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ

 • ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการวัดขนาดพื้นที่แปลง และวางแผนเขียนแบบให้ครัวเรือนเป้าหมายของตำบลห้วยสำราญ จำนวน 2 แปลง

 • ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการวัดขนาดพื้นที่แปลง และวางแผนเขียนแบบให้ครัวเรือนเป้าหมายของตำบลเมืองไผ่ จำนวน 3 แปลง

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาอากาศที่ร้อนและระยะทางที่ไกล แต่ได้รับการดูแลจากพี่ๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังเป็นอย่างดี

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้การทำงานกันเป็นทีม
 2. ได้เรียนรู้การลงพื้นที่ในตำบล รวมถึงจังหวัดไกล้เคียง
 3. ได้เรียนรู้การทำงานกับทางมหาวิทยาลัย
 4. ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในแต่ละพื้นที่
 5. ได้เรียนรู้ในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทั้งการทำคลิปวิดิโอและการเขียนเนื้อหาข่าว
 6. ได้เรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ และกิจกรรมเอาม้อสามัคคี
 7. ได้เรียนรู้เรื่องของการวัดขนาดพื้นที่แปลงและวางแผนเขียนแบบให้ครัวเรือนเป้าหมาย
 8. ได้เรียนรู้เรื่องของลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ หลังจากนั้นได้ออกแบบแกะลายและมัดหมี่ลายพระราชทาน
 9. ได้เรียนรู้ในเรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “ โคก หนอง นา โมเดล ”
 10. ได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผัก และการทำปุ๋ยหมัก ในแบบต่างๆ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำจัดทำข้อมูลด้านการนำเข้าข้อมูล และด้านการสนับสนุนโครงการต่างๆ เพิ่มเติม และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 • โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน

https://www.youtube.com/watch?v=cb9h-offWuw&feature=youtu.be

คลิปวิดิโอ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน

อื่นๆ

เมนู