ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ โมคศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ   อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรประจำครัวเรือนของ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ผลจากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ ประชาชน ตำบลวังเหนือ มีอาชีพทำนา และปลูกอ้อย เป็นอาชีพหลัก ดังมีข้อมูลดังต่อไปนี้

1) การทำนา มีจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพทำนา ปัญหาที่พบคือจำนวนผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจมาจากปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม กระบวนการเพาะปลูก สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำการแก้ไขคือ การขุดสระน้ำ ให้มีแหล่งน้ำทั่วถึงพื้นที่ของประชาชน
2) การปลูกอ้อย ถือได้ว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่นิยมในชุมชนแห่งนี้ อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะนำไปแปลรูปเป็นน้ำตาล และสินค้าอื่นๆ ปัญหาที่พบคือ ราคาผลผลิตตกต่ำ การขายได้ลดลง ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการไปรับเงินจากนายทุนมาปลูกอ้อย แต่ขายได้ลดลง ทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น หรือได้รายได้ไม่คุ้มทุน

จะเห็นได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรของตำบลวังเหนือ ที่สำคัญคือ ข้าว และ อ้อย มีค่อนข้างมาก แต่การจัดระบบการบริหารจัดการ การเพิ่มผลผลิต การค้าขาย ยังไม่ดีเท่าทีควร หากได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะการบริหารตนเอง อาจช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้

 

เว็บไซต์ตำบลวังเหนือhttp://www.wungnue.go.th/portal/

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู