ข้าพเจ้า นางสาวชลลดา  ผิวเกลี้ยง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับผ้าทออีสาน สินค้า OTOP ผ้าทอจากฝ้ายและไหม ให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจ สังคมให้เข้มแข็ง ด้วยกลุ่มอาชีพผ้าทอ ตำบลวังเหนือ ทำให้เห็นภูมิปัญญา และการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากมาย แต่ปัจจุบันการประกอบการต่อยอดเชิงธุรกิจผ้าทอลดน้อยถอยลงไปมาก จึงมีความประสงค์จะพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพผ้าทอ ตำบลวังเหนือ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มอาชีพผ้าทอ ตำบลวังเหนือได้มีความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทฝ้ายและไหม ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกับการออกแบบบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสามารถต่อยอดทางธุรกิจกับผู้ซื้อ รวมถึงดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานหันมาให้ความสำคัญการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ที่มีการผสมผสานนวัตกรรมและถูกดีไซน์ออกมาให้เหมาะสมและทันสมัย พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใช้สอยผลิตภัณฑ์ของไทยให้มากยิ่งขึ้น

โดยผ้าทอเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิต สังคมไทยมาช้านาน ตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หมอน เบาะนั่งนอน เป็นต้น ผู้ประกอบการ OTOP ณ ปี 2560 พบว่ามีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตสินค้าผ้าทอจากฝ้ายนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงนำมาสู่ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อพัฒนาและยกระดับผ้าทออีสาน สินค้า OTOP ผ้าทอจากฝ้ายและไหม ตำบลวังเหนืออย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ การทอผ้า การฟอก ย้อมสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ การออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองตลาดผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู