ข้าพเจ้า นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับคณะทีมงาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากคณะพยาบาลศาสตร์ NS03 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศระหว่าง วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้านางประทุมทอง บุตรเงิน กับคณะทีมงานได้ใช้แบบสอบถาม 01,02,05 ในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของประชากร ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เก็บข้อมูลตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึง ผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลแบบเชิงรุกโดยสำรวจตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำรวจตามหลังคาเรือน สำรวจวัด สำรวจโรงเรียน และบริเวณพื้นที่ทำกินของประชาชนที่เป็นเกษตรกรเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และรับทราบถึงปัญหาได้โดยตรงตามข้อเท็จจริง โดยใช้วิธีการสำรวจตอบแบบสอบถาม ด้วยการถาม- ตอบ สัมภาษณ์ สนทนา ไปจนถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่มากสุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังเหนือ 
การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก (อายุ3-5ปี) เป็นความร่วมมือของชุมชนตำบลวังเหนือ เพื่อกระจายโอกาส การเตรียมความพร้อม และการพัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นพื้นฐานการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป จากการลงพื้นที่ทำให้ได้ทราบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยความตั้งใจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเริ่มต้นการศึกษาที่ดีในเด็กเล็กชุมชนวังเหนือ สิ่งนี้ได้สร้างชื่อเสียงจนทำให้ชุมชนใกล้เคียงส่งลูกหลานมาศึกษา  ถือได้ว่าเป็นการยอมรับของคนในชุมชนในวงกว้าง

   

 

 

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ เป็นหน่วยงานสำคัญเพื่อพัฒนากลุ่มเปราะบาง คือกลุ่มเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ปลูกฝังคนดีในชุมชน และจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

อื่นๆ

เมนู