ข้าพเจ้านางสาวศิริพร โจมรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลวังเหนือ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการรายงานผลการสำรวจข้อมูล พฤติกรรมโควิด-19ในพื้นที่ชุมชน ตำบลวังเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 พบว่าประชาชน บางครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 เช่น บางคนไม่กล้าออกจากบ้าน เพราะกลัวการติดเชื้อ และขาดแคลนอาหาร จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในชุมชน ตำบลวังเหนือ ทางเราและทีมงาน จึงประสานงานกับท่านนายก อบต ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้เข้าร่วมประชุม อบรมและรับฟัง ถึงปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนทุกคน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเฝ้าระวังตนเอง เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ทางเราและทีมงานจึงจัดกิจกรรม และโครงการให้กับตำบลวังเหนือ และได้ส่งมอบแมส กับเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนทุกคน ได้ใช้ในการป้องกันตนเองต่อไป
ทั้งนี้ทางทีมงานตำบลวังเหนือ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆของชุมชนแล้วได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป และวางแผนงานที่จะแก้ไขและพัฒนาชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในลำดับต่อไป


อื่นๆ

เมนู