ข้าพเจ้า นายลิยสิทธิ์ ระวังดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ   อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01    และ 02 โดยที่แบบฟอร์ม 01 เป็น แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม 02 เป็นแบบสอบถาม        ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทำการสำรวจข้อมูล ในระหว่าง                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน  โดยข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจหมู่บ้านดังรายนามต่อไปนี้

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านปลัดปุ๊ก 
2 บ้านอารัง 
4 บ้านกะหาด
5 บ้านสำโรง 
9 บ้านโสนน้อย   
12 บ้านสัมพันธ์

   ข้อมูลที่ได้ นำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง 

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ โดยได้พูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถามตามหมู่บ้านดังกล่าว  ซึ่งเป็นเจ้าบ้านและเป็นคนในพื้นที่ ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจ ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามรายละเอียดในเอกสารแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาจากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการบริโภคและจำหน่าย   อีกทั้งยังมีอาชีพเสริมคือ ทอผ้า จักรสาน ทำขนม เป็นต้น  ปัญหาส่วนใหญ่ที่ได้สอบถามจากชาวบ้านในชุมชน ได้แก่ ถนนชำรุด น้ำใช้ในทางการเกษตรไม่เพียงพอ ความยากจน  แสงสว่างในถนนหนทางไม่เพียงพอ ถังขยะของหมู่บ้านไม่เพียงพอ   ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความเห็นจากประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนซึ่งต้องการอยากให้มีการแก้ไขเพราะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง ส่วนสถานการณ์โควิด-19 นั้นจากการสอบถามประชากรในชุมชนที่ลงไปทำการสำรวจไม่พบกลุ่มเสี่ยงในการติดโรค อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี ติดตามข่าวสารของโรคระบาดตลอดเวลา 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู